Αθλητές

EOT AOX

Έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

Για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου

3. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (σε ηλεκτρονική μορφή). Παρακαλούμε να αποφεύγονται φωτογραφίες από διακοπές ή άλλες προσωπικές στιγμές όπου δεν φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αθλητή.

4. Παράβολο έκδοσης νέων δελτίων 20,00€ ανά δελτίο. Η κατάθεση γίνεται από το αθλητικό σωματείο στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

Όλα τα παραπάνω, συμπληρώνονται από το γονέα ή τον ενήλικο αθλητή, ελέγχονται από το σωματείο στο οποίο γίνεται η αίτηση και υπογράφονται αντίστοιχα όπως ζητείται στα δελτία. 

Στη συνέχεια αναρτώνται (οι αιτήσεις) σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) από το σωματείο στην πλατφόρμα των αθλητών της Ομοσπονδίας με αντίστοιχο αίτημα (έκδοση δελτίου) και στη συνέχεια το σωματείο αποστέλλει στο eotaox@gmail.com:

  1.  διαβιβαστικό έγγραφο

 2. φωτογραφίες αθλητών σε ηλεκτρονική μορφή (όνομα αρχείου, το όνομα του αθλητή)

3. καθώς και το αποδεικτικό της κατάθεσης των χρημάτων

Χωρίς τις ανωτέρω υπογραφές ΔΕΝ εκδίδονται δελτία και οι αιτήσεις επιστρέφονται στα σωματεία προς συμπλήρωση των υπογραφών. Χωρίς πληρωμή του παραβόλου ΔΕΝ εκδίδονται δελτία, και οι αθλητές δεν συμμετέχουν σε αγώνες, καθώς οι αιτήσεις παραμένουν ανεπεξέργαστες μέχρι να αποσταλεί η κατάθεση του παραβόλου.

Τα καινούργια δελτία εκδίδονται όλο τον χρόνο, μέχρι και 20 ημέρες πριν από κάθε αγώνα

Aνανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

Για την ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

2. Παράβολο 15,00€ ανά δελτίο, στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας. Η κατάθεση γίνεται από το αθλητικό σωματείο στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

Το σωματείο στέλνει στο email eotaox@gmail.com:

  1. διαβιβαστικό έγγραφο με τους αθλητές που έχουν δελτίο και θέλουν ανανέωση

2. το αποδεικτικό της κατάθεσης των χρημάτων στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας

Τα παραπάνω (1 και 2)
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί απο 1 Σεπτεμβριου έως τις 31 Δεκεμβρίου στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, οι αθλητές θεωρούνται μη ενεργοί – αποδεσμευθέντες και έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε σωματείο της αρεσκείας τους μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Δ.Σ.

Για τις μεταγραφές από σωματείο σε σωματείο το παράβολο από 01/09/2019 ανέρχεται σε 150,00 ευρώ.

Έκδοση Κάρτας Υγείας

  • Η έκδοση της κάρτας υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες της οικείας Ομοσπονδίας.
  • Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.
  • Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε αθλητή στον αγώνα.